Home » תקנון
תקנון 2017-12-19T15:18:02+03:00

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני השימוש במוצר של טירולר המופעל על ידינו. הסכם זה קובע את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית לשימושך באתר בכתובת www.tyroler.co.il

על ידי גישה לאתר או שימוש בו בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, לבקר או לגלוש באתר או לתרום תוכן או חומרים אחרים לאתר, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה. מונחים מהוונים מוגדרים בהסכם זה.

האתר ותוכנו המקורי, תכונותיו ושימושיו נמצאים בבעלות טירולר , והם מוגנים על ידי זכויות יוצרים בינלאומיות, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי וקניין רוחני אחר או חוקי זכויות קניין.

אנו עשויים לסיים את הגישה שלך לאתר, ללא סיבה או הודעה, אשר עלולים לגרום לחילוט ולהרס של כל המידע הקשור אליך. כל הוראות הסכם זה, אשר על פי טבען, צריכות לשרוד, ימשיכו להתקיים, לרבות, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת טירולר בע”מ

ל- טירולר בע”מ אין כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או השימושים של אתרים או שירותים של צד שלישי. מומלץ מאוד לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתר של צד שלישי שבו אתה מבקר.

חברת טירולר בע”מ מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש באתר בהתאם להסכם זה.

בשום מקרה לא תהיה טירולר בע”מ ולא דירקטורים, עובדים, שותפים, סוכנים, ספקים או חברות קשורות שלה אחראים לנזקים, ישירים או עקיפים הנובעים מהשימוש שלך באתר, ואתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק אותנו ללא נזק כל תביעות, הפסדים, עלויות והוצאות, לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין, הנובע מהפרה של זכויות של צד שלישי כלשהו

השימוש שלך באתר הוא באחריותך הבלעדית. האתר מוצג על בסיס “כמות שהוא” . האתר ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא.

חברת טירולר בע”מ, החברות הבנות שלה, החברות המסונפות אליה ומעניק הרישיונות שלה אינם מתחייבים כי האתר יפעל ללא הפרעה ,או זמינות בכל זמן או מקום.

חוק מסדיר

הסכם זה (וכל כללים, כללים או הנחיות נוספים הכלולים בהתייחסות) יהיו כפופים ומתפרשים בהתאם לחוקי ישראל ללא תוקף לעקרונות כלשהם של ניגוד עניינים.

כל תביעה או בירור משפטי יתקיים אך ורק בארץ המקור של החברה (ישראל)

שינויים בהסכם זה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים והתניות אלה על ידי פרסום התנאים המעודכנים באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לתנאים וההגבלות החדשים.
עיין בהסכם זה מעת לעת ושים לב לשינויים שמתבצעים מעת לעת. אם אינך מסכים להסכם זה או לכל שינוי בהסכם זה, אנא הפסק להשתמש באתר הזה .

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע להסכם זה, צור אתנו קשר